Regulamin sklepu internetowego http://sklep.karolinaczarnecka.pl

 § 1
Definicje

• Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Czarnecka PPUH CÓRY, ul. Zamiany 8 lok. 202, 02-786 Warszawa,
NIP 5423027049, REGON 388033042, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
• Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.karolinaczarnecka.pl.
• Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin i w wyniku korzystania ze Sklepu zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
• Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania ze Sklepu. Regulamin określa sposób działania Sklepu oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
• Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość – zgodnie z art. 27. ust. 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług niezbędnych do dostarczenia Produktu Klientowi.
• Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonywane za pośrednictwem Formularzu Zamówienia.
• Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Klientowi Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
• Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, dający również możliwość modyfikacji szczegółów Zamówienia takich jak: ilość Produktów, adres i sposób dostawy, forma płatności.
• Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (towar) lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
• Koszty Dostawy – koszty ponoszone przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia i dostarczenia Produktu/-ów do Klienta za pośrednictwem innego podmiotu. Na Koszty Dostawy składają się: koszt opakowania Produktu/-ów oraz koszt dostarczenia ich w formie usługi pocztowej lub kurierskiej. Koszty Dostawy pokrywa Klient, chyba, że na stronach Sklepu podano inaczej.


§ 2
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.karolinaczarnecka.pl prowadzony jest przez firmę Karolina Czarnecka PPUH CÓRY, ul. Zamiany 8 lok. 202, 02-786 Warszawa, NIP 5423027049, REGON 388033042 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy pod adresem wskazanym w ust. 1. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@karolinaczarnecka.pl.
3. Regulamin zamieszczony jest na stronie Sklepu, a także dostępny jest za pośrednictwem linku widocznego na stronie głównej Sklepu oraz na jego podstronach.
4. Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
5. Klienci dokonujący Zamówienia podają swoje dane osobowe, które Sprzedawca przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne jest:
a. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b. włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce;
c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
7. Ze Sklepu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
8. Ze Sklepu można korzystać 24 godziny na dobę przez cały rok.

§ 3
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta (np. jakość łącza internetowego, parametry urządzenia końcowego czy ustawienia przeglądarki internetowej).
2. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkt znajdujący się w ofercie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny Produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta w ramach Zamówienia składa się cena za Produkt oraz Koszty Dostawy, o których Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o Kosztach Dostawy będzie podana w opisie Produktu na stronie Sklepu.
7. Ilość i rodzaj Produktów (asortyment) oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji, a Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego Produktu. W przypadku braku Produktu będącego w ofercie Sklepu, a objętego Zamówieniem, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, który może anulować lub zmienić swoje Zamówienie.

§ 4
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. Wybrać Produkt, będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).
b. Kontynuować zakupy lub kliknąć przycisk „Zamawiam” i przejść do finalizacji Zamówienia.
c. Wybrać sposób dostawy Produktu i metodę płatności.
d. Wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (fakultatywnie), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
e. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) oraz potwierdzić Zamówienie i zrealizować płatność (w przypadku wyboru płatności online) lub dokonać płatności (w przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego) po otrzymaniu wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep, zgodnie z § 5. pkt 3. Regulaminu.
Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta oznacza oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z Regulaminem. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
2. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy, Kosztów Dostawy oraz metod płatności znajdują się na stronach Sklepu oraz w § 6. Regulaminu.


§ 5
Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie, zgodnie z § 4. ust. 1. Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail (na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta), która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.


§ 6
Płatności i dostawa

1. Dostępne formy płatności w Sklepie: płatność online (w tym płatność kartą i Blikiem), karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz tradycyjny przelew bankowy. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest firma Blue Media S. A.
2. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
3. Standardowo dostawa Produktów do Klienta realizowana jest jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci realizacji Zamówienia poza teren RP, użytkownik – przed złożeniem Zamówienia – powinien skontaktować się ze Sprzedawcą: kontakt@karolinaczarnecka.pl.
4. Dostawa Produktów jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty Dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, wiążącym terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu lub Produktów na terenie Polski:
a. Paczka pocztowa realizowana przez Pocztę Polską SA w wariancie ekonomicznym i priorytetowym;
b. List polecony ekonomiczny realizowany przez Pocztę Polską SA, wyłącznie w odniesieniu do konkretnych Produktów;
c. Odbiór w paczkomacie realizowany przez InPost sp. z o. o.
d. Przesyłka kurierska realizowana przez serwis Furgonetka.pl lub EPaka.pl we współpracy z dostawcami: DHL, DPD, InPost., UPS.
7. Dostawy zagraniczne, o których mowa w ust. 4. realizowane są przez serwis Furgonetka.pl lub EPaka.pl we współpracy z dostawcami: DHL, DPD, UPS oraz Poczta Polską SA. Koszty Dostawy poza teren RP wyliczane są indywidualnie dla każdego Zamówienia.

§ 7
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1. liczy się od:
a. w przypadku Umowy Sprzedaży pojedynczego Produktu od następnego dnia po tym, w którym Klient otrzymał Produkt;
b. w przypadku Umowy Sprzedaży kilku Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, od następnego dnia po tym, w którym Klient otrzymał ostatni rzecz (Produkt), partię lub część;
c. w przypadku Umowy Sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez określony czas (np. prenumerata) od następnego dnia po tym, w którym Klient otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy (Produktów);
d. w przypadku pozostałych Umów Sprzedaży, termin biegnie od następnego dnia po tym, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.
3. Odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient dokonuje składając Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie, które może być wysłane listem tradycyjnym, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. ust. 1. i 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu oraz załącznik do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r., jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
5. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny rodzaj płatności, który nie będzie się wiązał dla niego dodatkowymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania od Klienta zwracanego Produktu.
e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie nie później niż 14 dni kalendarzowe od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu ponosi Klient.
f. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wartość Produktu oraz koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia Produktu oferowanym przez Sklep.
g. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie podana w opisie Produktu na stronie Sklepu.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
a. w której przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. w które przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
e. w którym cena lub wynagrodzenie za Produkt lub usługę zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
f. w której przedmiotem Umowy Sprzedaży są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem Umowy Sprzedaży są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. w której przedmiotem Umowy Sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu Klienta przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 8
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w okresie 2 lat od zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. ust. 1. i 2. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 2. ust. 1.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Może nim być: naprawienie/usunięcie wady Produktu; wymiana Produktu na nowy; obniżenia ceny Produktu; odstąpienia od Umowy Sprzedaży ze wzajemnym zwrotem świadczeń o ile wada jest istotna.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie podana w opisie Produktu na stronie Sklepu.
8. Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221. Kodeksu cywilnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) lub na stronach internetowych UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, którymi są:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów prawa oraz wszelkich nakazów, wytycznych i decyzji władz publicznych;
b. zmiany techniczne lub technologiczne związane z funkcjonowaniem Sklepu i wpływające na proces korzystania ze Sklepu przez Klienta;
c. zmiana danych prawny i/lub teleadresowych Sprzedawcy i innych adresów i kont poczty elektronicznej oraz linków podanych w Regulaminie;
d. zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, która wprowadza nowe, modyfikuje lub wycofuje dotychczasowe istniejące funkcjonalności;
e. zmiana procesu zawierania Umowy Sprzedaży;
f. zmiana form płatności i dostawy Produktów;
g. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które zostałyby dostrzeżone w Regulaminie już po jego opublikowaniu.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca opublikuje aktualny Regulaminu na stronach Sklepu oraz poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży adres e-mail.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania informacji Klientowi. Aktualizacja Regulaminu pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.


Załącznik do Regulaminu:
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl